THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông

dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  


Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

                                       - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

                                       - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

- Trụ sở chính: Số 16, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Sóc Trăng

- Điện thoại: (0299) 3820943

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

- Mã chứng khoán: STW

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2019

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền        : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/4/2019

- Nội dung Đại hội: Sẽ được thông báo cho các cổ đông tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (Số 16, Nguyễn Chí Thanh, P6, TP. Sóc Trăng) 

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (16 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuylieu@soctrangwaco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.     

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HS ĐHĐCĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Ngọ


Vui lòng xem file đính kèm:
Thong bao 99 - Ngay cuoi dang ky chot danh sach co dong.pdf