Thực hiện điều 144 và điều 145 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều 38, điều 39 điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng trân trọng xin ý kiến các quý cổ đông về các nội dung sau:

1. Nội dung xin ý kiến

1.1. Đồng ý cho được gộp báo cáo tài chính năm 2017 vào báo cáo năm tài chính 2018 và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Lý do: Công ty cổ phần được chuyển đổi hình thức và hoạt động bắt đầu từ ngày 29/12/2017, tính đến thời điểm cuối cùng của kỳ báo cáo là 31/12/2017 có thời gian ngắn hơn 90 ngày. Căn cứ vào mục 4 điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 quy định về kỳ kế toán, và khoản 3 điều 3 thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về kỳ tính thuế  cho phép doanh nghiệp cộng kỳ tính thuế vào năm tiếp theo 2018.

1.2. Xin ý kiến về việc không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017.

Lý do: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 dự kiến tổ chức để thông qua các nội dung cơ bản như sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

- Thông qua thù lao HĐQT, BKS Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2017 Ban Tổng giám đốc xin được phép gộp vào báo cáo tài chính năm 2018 để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông cho năm tài chính 2018 theo như mục 1; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Thù lao HĐQT, BKS cũng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông lần đầu ngày 28/12/2017. Mặt khác còn nhằm để tiết kiệm chi phí và thời gian cho cổ đông cũng như Công ty.

2. Thời gian, biểu quyết

2.1. Danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản: chốt theo dánh sách cổ đông ngày 31/05/2018.

2.2. Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng, địa chỉ: Số 16 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP Sóc Trăng. Điện thoại: (0299) 3820943 | Fax: (0299) 3821278

2.3. Nội dung tờ trình và phiếu xin ý kiến được đăng tải trên website của Công ty http://www.soctrangwaco.vn

Trân trọng thông báo./.

Vui lòng xem tài liệu đính kèm:
1. Thong bao xin y kien co dong bang van ban.pdf
2.To trinh so 135 gop bao cao tai chinh nam 2017 va 2018.pdf
3. To trinh 136 gop BCTC va khong to chuc Dai hoi dong co dong thuong nien.pdf
4. Phieu lay y kien bieu quyet.pdf
5. Danh sach cổ đông ( 10.06.2018).pdf