CÔNG TY CỔ PHẦN

CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:64/TB-CN

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 03 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc trở thành Công ty đại chúng


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 1463/UBCK-GSĐC ngày 13/03/2018 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký đại chúng của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc trở thành Công ty đại chúng như sau:

  1. Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
  2. Tên tiếng anh: SOCTRANG WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
  3. Tên viết tắt: SOCTRANGWACO
  4. Trụ sở chính: Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
  5. Điện thoại: (0299) 3820 943                     Fax: (0299) 3821 278
  6. Website: www.soctrangwaco.vn              Email: info@soctrangwaco.vn
  7. Giấy CNĐKKD số 2200107297 do Sở KH-ĐT tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 23/12/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 29 tháng 12 năm 2017
  8. Vốn điều lệ: 158.631.330.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ sáu trăm ba mươi mốt triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng)
  9. Ngành nghề kinh doanh chính:

-         Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch;

-         Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trân trọng thông báo./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Ngọ


Vui lòng xem tài liệu đính kèm: 
Thông báo trở thành Công ty đại chúng.pdf