Vui lòng xem file đính kèm:
CBTT, Thông báo về giao dịch cổ phiếu của Cổ đông CT CP HAWACO.pdf