THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông

dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

- Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

- Mã chứng khoán: STW

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2023

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền    : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/12/2023 (nếu có thay đổi về thời gian sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi cổ đông).

- Địa điểm tổ chức phiên họp: Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

- Nội dung dự kiến trình phiên họp:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2023-2028;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Mọi thắc mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3820 943                Fax: (0299) 3821 278

Website:  http://www.soctrangwaco.vn

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBCKNN, HNX;

- Lưu: VT, HS ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

                                                                                  Đặng Văn Ngọ

Đính kèm:
1. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt Danh sách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.pdf
2. Nghị quyết triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.pdf