Tài liệu đính kèm:
CV 3703 của Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam - CN tại TP. Hồ Chí Minh về việc thay đổi loại chứng khoán của CTy CP Hawaco.pdf