CÔNG TY CỔ PHẦN

CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Số: 06 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức lựa chọn người lao động

Kính trình:     Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

-       Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

-       Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

-       Tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CB.CNV trong công ty với các nội dung như sau:

I.          Thông tin chung về cổ phiếu và phương án phát hành:

-          Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

-          Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-          Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

-          Vốn điều lệ hiện tại: 158.631.330.000 đồng

-          Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 15.863.133 cổ phiếu

-          Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 793.157 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 5% cổ phiếu đang lưu hàng của Công ty

-          Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

-          Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 166.562.900.000 đồng

-          Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành: 16.656.290 cổ phiếu

-          Đối tượng phát hành: Người lao đông trong công ty, là cán bộ chủ chốt, nhân viên có thành tích đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của Công ty

-          Thời điểm phát hành: Dự kiến trong Quý II/2018, sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

II.       Tiêu chí lựa chọn người lao động

-          Là người lao động đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Công ty.

-          Người lao động là cán bộ chủ chốt, nhân viên có thành tích đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của Công ty, có tâm huyết với Công ty hoặc thuộc diện được thu hút để gắn bó lâu dài với Công ty.

-          Đang làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 28/02/2018

III.    Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

-          Lập phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

-          Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành.

-          Dựa vào tiêu chí lựa chọn người lao động, lập danh sách và xác định rõ số lượng cổ phần của từng CBCNV được mua;

-          Toàn quyền xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết của đợt phát hành.

-          Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết trong từng thời kỳ tùy thuộc vào tình hình thực tế và hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông;

-          Thực hiện tất cả các vấn đề, công việc liên quan đến đợt phát hành;

-          Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty;

-          Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Căn cứ vào kết quả đợt phát, Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi điều lệ Công ty tại mục “vốn điều lệ” và tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty phù hợp với vốn điều lệ mới;

-          Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành, giao cho HĐQT xây dựng phương án và thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Trọng HiếuVui lòng xem tài liệu đính kèm: 
Tờ trình 06.HĐQT - thông qua phương án phát hành cổ phiếu.pdf