CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:07/TTr-HĐQT

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức lựa chọn cho người lao động trong Công ty)

 

Kính gửi:  Quý Cổ đông – Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 09/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I.          Thông tin chung về công ty:

-          Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

-          Trụ sở chính: 16 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

-          Số Giấy CNĐKDN: Số 2200107297 do Sở KH và ĐT tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 23/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 29 tháng 12 năm 2017

-          Điện thoại: (0299) 3820943                            Fax: (0299) 3821278

-          Website: www.soctrangwaco.vn

II.       Các vấn đề cần xin ý kiến cổ đông

-          Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

-          Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu, đồng thời thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề cần thiết trong quá trình niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

-          Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức lựa chọn người lao động trong công ty.

-          Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành như nội dung được nêu tại tờ trình, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và quyền lợi của các Cổ đông.

III.    Thời hạn và cách thức gửi ý kiến/Biểu quyết

Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

-          Địa chỉ:  16 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Sóc Trăng, tinh Sóc Trăng

-          Điện thoại: (0299) 3820943                            Fax: (0299) 3821278

-          Bộ phận nhận: Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể:

+ Gửi bản Fax Phiếu biểu quyết của cổ đông theo số: (0299) 3821278

+ Gửi bản scan Phiếu biểu quyết của cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): thuylieu@soctrangwaco.vn

Phiếu biểu quyết của Cổ đông phải được gửi đến địa chỉ nêu trên trước 16h00 ngày 21/03/2018

IV.    Kiểm phiếu và Công bố thông tin

-          Trình tự thủ tục thông qua Nghị Quyết của ĐHĐCĐ bằng văn bản vui lòng tham khảo Điều 145 Luật Doanh nghiệp Số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014

-          Thời gian kiểm phiếu dự kiến trong hai (02) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết.  Kết quả biểu quyết và Quyết định của ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thành viên HĐQT, BKS;

- Lưu VT, HC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hiếu

                                        

Vui lòng xem tài liệu đính kèm: 
Tờ trình 07.HĐQT - Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.pdf
Phiếu biểu quyết.pdf