Vui lòng xem file đính kèm 
Bao cao so 26 hoat dong Cong doan nam 2016.pdf