THÔNG BÁO

(V/v lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam)

Căn cứ công văn số 205/CV-LĐLĐ ngày 06/10/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở công ty thông báo đến các tổ công đoàn trực thuộc triển khai đến từng công đoàn viên, người lao động tại đơn vị mình một số nội dung trọng tâm, cụ thể:

1. Tổ chức nghiên cứu và lấy ý kiến đánh giá Điều lệ Công đoàn Việt nam (khóa XI) và Hướng dẫn thi hành Điều lệ (file đính kèm:Dieule.pdf ; HD.pdf) tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

- Về đổi tên tổ chức công đoàn.

- Về đối tượng tập hợp của Công đoàn Việt Nam; của các công đoàn ngành nghề, công đoàn địa phương; công đoàn các khu các khu công nghiệp; đối tượng không được gia nhập công đoàn.

- Về mô hình tổ chức công đoàn.

- Về nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp.

- Các quy định bầu cử BCH, BTV, UBKT và các chức danh cán bộ công đoàn.

- Về kỷ luật cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn; quy định bãi nhiệm cán bộ công đoàn.

- Việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của công đoàn các cấp.

- Về công đoàn giáo dục cấp huyện.

- Về công đoàn ngành địa phương, Trung ương và tương đương; công đoàn các tập đoàn kinh tế nhà nước; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Về tổ chức và hoạt động công đoàn của tập đoàn kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh, TP.

- Về điều kiện thành lập công đoàn cơ sở; CĐCs có công đoàn viên; doanh nghiệp có nhiều chi nhánh đóng tại tỉnh, TP

- Về tổ chức bộ máy công đoàn các cấp.

- Các quy định khác cần bổ sung, sửa đổi…

2. Các tổ công đoàn triển khai thực hiện và tổng hợp các ý kiến bằng văn bản gửi về phòng TCHC công ty trước ngày 9/10/2016.

Trân trọng kính chào ./.

                                                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                                     CHỦ TỊCH          

- Ban Tổng Giám đốc;                                                                  

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                              
- Các Tổ công đoàn “để thực hiện”;
- Lưu HS, CĐ.