Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực viết bài tham gia cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên".
        Vui lòng xem tài liệu đính kèm:
 Tham gia cuoc thi viet.pdf