Thực hiện kế hoạch liên tịch số 309/KHLT-LĐLĐ-SVHTTDL, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân cao cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm:
+ Tập huấn nội dung tuyên truyền về tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;
+ Giới thiệu và phân tích về vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn tổ chức và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân theo Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.


File Audio tuyên truyền bầu cử: