Thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước. Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện  sản xuất kinh doanh năm 2015 và 03 năm gần nhất như sau:


File đính kèm: