Thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015  của Chính phủ về Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước. Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức  năm 2015 như sau:

File đính kèm: