THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông

dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

 

 

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

- Mã chứng khoán: STW

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/3/2023

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền         : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 04/2023 (dự kiến ngày 14/4/2023).

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty - Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Mọi thắc mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3820 943                  Fax: (0299) 3821 278

Website:  http://www.soctrangwaco.vn

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBCKNN, HNX;

- Lưu: VT, HS ĐHĐCĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký) 

Đặng Văn NgọĐính kèm:
1.Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng THQ chốt DS Cổ đông dự ĐHĐCĐ 2023.pdf
2. Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ năm 2023.pdf