DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH TỪ NGÀY 03-15/07/2012
*********************

1. Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13 được Chủ tịch nước công bố ngày 02/07/2012, chính thức có hiệu lực từ ngày ngày 01/05/2013 (thay thế Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội ngày 05/07/1994)

2.
Luật Tài nguyên nước của Quốc hội, số 17/2012/QH13, chính thức có hiệu lực từ ngày 
01/01/2013 (thay thế Luật Tài nguyên nước ngày 01/06/1998)


                                                                               TỔNG HỢP TỪ BỘ TƯ PHÁP